Tìm kiếm

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
23 Tháng 9,2016
Hạn cuối cùng
4 Tháng 10,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
19 Tháng 9,2016
Hạn cuối cùng
7 Tháng 10,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
19 Tháng 9,2016
Hạn cuối cùng
5 Tháng 10,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
19 Tháng 9,2016
Hạn cuối cùng
4 Tháng 10,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
19 Tháng 9,2016
Hạn cuối cùng
6 Tháng 10,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
17 Tháng 9,2016
Hạn cuối cùng
29 Tháng 9,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
10 Tháng 9,2016
Hạn cuối cùng
30 Tháng 9,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
10 Tháng 9,2016
Hạn cuối cùng
30 Tháng 9,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
2 Tháng 9,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
1 Tháng 9,2016
Hạn cuối cùng
20 Tháng 10,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
1 Tháng 9,2016
Hạn cuối cùng
21 Tháng 10,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
31 Tháng 8,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
31 Tháng 8,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
31 Tháng 8,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
26 Tháng 8,2016