Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

$
Đã công bố
23 Tháng 4,2014
Hạn cuối cùng
16 Tháng 6,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

$
Đã công bố
23 Tháng 4,2014
Hạn cuối cùng
18 Tháng 6,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

Đã công bố
22 Tháng 4,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VN-GEF-Clean Production & Energy Efficie

$
Đã công bố
21 Tháng 4,2014
Hạn cuối cùng
5 Tháng 5,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   VN-Coastal Resources for Sustainable Dev

$
Đã công bố
19 Tháng 4,2014
Hạn cuối cùng
5 Tháng 6,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   Mekong Delta Region Urban Upgrading Proj

Đã công bố
18 Tháng 4,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

$
Đã công bố
18 Tháng 4,2014
Hạn cuối cùng
10 Tháng 6,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   ADB - Vietnam

$
Đã công bố
17 Tháng 4,2014
Hạn cuối cùng
5 Tháng 6,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VN-GEF-Clean Production & Energy Efficie

$
Đã công bố
15 Tháng 4,2014
Hạn cuối cùng
5 Tháng 5,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Danang Sustainable City Development

Đã công bố
15 Tháng 4,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VN- GPE-VNEN Project

$
Đã công bố
12 Tháng 4,2014
Hạn cuối cùng
29 Tháng 4,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   Mekong Delta Region Urban Upgrading Proj

Đã công bố
11 Tháng 4,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   Mekong Delta Region Urban Upgrading Proj

Đã công bố
9 Tháng 4,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

$
Đã công bố
8 Tháng 4,2014
Hạn cuối cùng
9 Tháng 5,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VN-GEF-Clean Production & Energy Efficie

$
Đã công bố
8 Tháng 4,2014
Hạn cuối cùng
29 Tháng 4,2014