Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo tin trước

$
Đã công bố
4 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
1 Tháng 3,2015
Hạn cuối cùng
15 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 2,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
26 Tháng 2,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
26 Tháng 2,2015
Hạn cuối cùng
14 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
26 Tháng 2,2015
Hạn cuối cùng
14 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
26 Tháng 2,2015
Hạn cuối cùng
14 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo tin trước

$
Đã công bố
25 Tháng 2,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
23 Tháng 2,2015
Hạn cuối cùng
9 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
16 Tháng 2,2015
Hạn cuối cùng
9 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
16 Tháng 2,2015
Hạn cuối cùng
17 Tháng 4,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
16 Tháng 2,2015
Hạn cuối cùng
4 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
16 Tháng 2,2015