Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
27 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
27 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
25 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
23 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
22 Tháng 5,2015
Hạn cuối cùng
7 Tháng 7,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
22 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
22 Tháng 5,2015
Hạn cuối cùng
7 Tháng 7,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
22 Tháng 5,2015
Hạn cuối cùng
7 Tháng 7,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
15 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 4,2015