Tìm kiếm

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 5,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 5,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
27 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
6 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
27 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
5 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
13 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
5 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
21 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
8 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
9 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
8 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
9 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
23 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
12 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
22 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
21 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 5,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
17 Tháng 5,2017