Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
29 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
29 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
28 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
17 Tháng 3,2015
Hạn cuối cùng
5 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
13 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
13 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
13 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
11 Tháng 3,2015