Tìm kiếm

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
19 Tháng 5,2016
Hạn cuối cùng
4 Tháng 7,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
19 Tháng 5,2016
Hạn cuối cùng
4 Tháng 7,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
17 Tháng 5,2016
Hạn cuối cùng
30 Tháng 5,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
14 Tháng 5,2016
Hạn cuối cùng
31 Tháng 5,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
11 Tháng 5,2016
Hạn cuối cùng
29 Tháng 5,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
11 Tháng 5,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
11 Tháng 5,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
10 Tháng 5,2016
Hạn cuối cùng
7 Tháng 6,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
8 Tháng 5,2016
Hạn cuối cùng
23 Tháng 6,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
6 Tháng 5,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
6 Tháng 5,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
6 Tháng 5,2016
Hạn cuối cùng
30 Tháng 6,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
6 Tháng 5,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
6 Tháng 5,2016
Hạn cuối cùng
5 Tháng 7,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
5 Tháng 5,2016