`

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
31 Tháng 8,2015
Hạn cuối cùng
13 Tháng 10,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
31 Tháng 8,2015
Hạn cuối cùng
19 Tháng 10,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
26 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
24 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
24 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
24 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
23 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
23 Tháng 8,2015