Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
24 Tháng 4,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
23 Tháng 4,2015
Hạn cuối cùng
15 Tháng 7,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
22 Tháng 4,2015
Hạn cuối cùng
5 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
22 Tháng 4,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
22 Tháng 4,2015
Hạn cuối cùng
8 Tháng 6,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
22 Tháng 4,2015
Hạn cuối cùng
19 Tháng 6,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
22 Tháng 4,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 4,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 4,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 4,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
20 Tháng 4,2015
Hạn cuối cùng
10 Tháng 5,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
18 Tháng 4,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
18 Tháng 4,2015
Hạn cuối cùng
27 Tháng 4,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
17 Tháng 4,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
14 Tháng 4,2015
Hạn cuối cùng
2 Tháng 6,2015