Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
17 Tháng 12,2014
Hạn cuối cùng
22 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
17 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
17 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
17 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
16 Tháng 12,2014
Hạn cuối cùng
29 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
16 Tháng 12,2014
Hạn cuối cùng
12 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
12 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
9 Tháng 12,2014
Hạn cuối cùng
22 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo sơ tuyển

$
Đã công bố
9 Tháng 12,2014
Hạn cuối cùng
21 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
6 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
6 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
6 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
5 Tháng 12,2014
Hạn cuối cùng
26 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
3 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
2 Tháng 12,2014
Hạn cuối cùng
26 Tháng 12,2014