Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VN-EXPRESSWAY DEVEL DaNang-QNgai

Đã công bố
23 Tháng 10,2014
Hạn cuối cùng
10 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   Irrigated Agriculture Improvement

$
Đã công bố
15 Tháng 10,2014
Hạn cuối cùng
28 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VN New Model University

$
Đã công bố
14 Tháng 10,2014
Hạn cuối cùng
13 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   VN-Land Administration Project

Đã công bố
13 Tháng 10,2014
Hạn cuối cùng
31 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Managing Natural Hazards Project

Đã công bố
11 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

Đã công bố
11 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

Đã công bố
9 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

Đã công bố
9 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

Đã công bố
9 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-MKG DELTA TRANSPORT INFRA DEV

Đã công bố
8 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-MKG DELTA TRANSPORT INFRA DEV

Đã công bố
8 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-GEF-Hanoi Urban Transpt Dev

Đã công bố
8 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-MKG DELTA TRANSPORT INFRA DEV

Đã công bố
8 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   VN-HANOI URBAN TRANSPORT

Đã công bố
8 Tháng 10,2014
Hạn cuối cùng
21 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   Dự án Nhà máy nước An Hiệp huyện Châu Thành giai đoạn 1, công suất 15.000 m3/ngày / Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre

$
Đã công bố
16 Tháng 9,2014
Hạn cuối cùng
24 Tháng 10,2014