Tìm kiếm

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
23 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
6 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
23 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
29 Tháng 5,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
23 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
12 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
22 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
21 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
22 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
26 Tháng 5,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
22 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
7 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
22 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
5 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
22 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
5 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
22 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
28 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 5,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
17 Tháng 5,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
16 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
25 Tháng 5,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
12 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
25 Tháng 5,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
11 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
21 Tháng 6,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
10 Tháng 5,2017
Hạn cuối cùng
6 Tháng 6,2017