Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   Transmission Efficiency Project (TEP)

$
Đã công bố
1 Tháng 10,2014
Hạn cuối cùng
12 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   World Bank Trust Funds

$
Đã công bố
30 Tháng 9,2014
Hạn cuối cùng
15 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

Đã công bố
28 Tháng 9,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Danang Sustainable City Development

Đã công bố
28 Tháng 9,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Rural Water Supply & Sanitation (P4R)

Đã công bố
26 Tháng 9,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo tin trước

Chủ đầu tư:   MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

$
Đã công bố
24 Tháng 9,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Distribution Efficiency Project

Đã công bố
24 Tháng 9,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   VN-Land Administration Project

Đã công bố
23 Tháng 9,2014
Hạn cuối cùng
17 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   ADB - Vietnam

$
Đã công bố
23 Tháng 9,2014
Hạn cuối cùng
30 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   ADB - Vietnam

$
Đã công bố
23 Tháng 9,2014
Hạn cuối cùng
31 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   VN-Central North Region Health Support

Đã công bố
23 Tháng 9,2014
Hạn cuối cùng
10 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-GEF-PCB Management Project

Đã công bố
23 Tháng 9,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VIETNAM - Vietnam Electricity / National Power Transmission Corporation (NPT)

Đã công bố
22 Tháng 9,2014
Hạn cuối cùng
22 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-Trung Son Hydropower Project

Đã công bố
20 Tháng 9,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   Dự án Nhà máy nước An Hiệp huyện Châu Thành giai đoạn 1, công suất 15.000 m3/ngày / Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre

$
Đã công bố
16 Tháng 9,2014
Hạn cuối cùng
24 Tháng 10,2014