`

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
3 Tháng 10,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
30 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 9,2015
Hạn cuối cùng
30 Tháng 10,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
26 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
19 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
16 Tháng 9,2015
Hạn cuối cùng
10 Tháng 11,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
12 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
5 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 9,2015