Tìm kiếm

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
7 Tháng 12,2016
Hạn cuối cùng
18 Tháng 1,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
7 Tháng 12,2016
Hạn cuối cùng
4 Tháng 1,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
2 Tháng 12,2016
Hạn cuối cùng
18 Tháng 1,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 12,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
1 Tháng 12,2016
Hạn cuối cùng
15 Tháng 12,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
1 Tháng 12,2016
Hạn cuối cùng
18 Tháng 1,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
30 Tháng 11,2016
Hạn cuối cùng
19 Tháng 12,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
22 Tháng 11,2016
Hạn cuối cùng
9 Tháng 1,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
22 Tháng 11,2016
Hạn cuối cùng
12 Tháng 12,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
22 Tháng 11,2016
Hạn cuối cùng
12 Tháng 12,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
19 Tháng 11,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
19 Tháng 11,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
10 Tháng 11,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
10 Tháng 11,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
10 Tháng 11,2016