Tìm kiếm

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
20 Tháng 2,2017
Hạn cuối cùng
31 Tháng 3,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
16 Tháng 2,2017
Hạn cuối cùng
28 Tháng 2,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
13 Tháng 2,2017
Hạn cuối cùng
19 Tháng 2,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
12 Tháng 2,2017
Hạn cuối cùng
13 Tháng 3,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
12 Tháng 2,2017
Hạn cuối cùng
1 Tháng 3,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
9 Tháng 2,2017
Hạn cuối cùng
3 Tháng 3,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
8 Tháng 2,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
8 Tháng 2,2017
Hạn cuối cùng
21 Tháng 2,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
8 Tháng 2,2017
Hạn cuối cùng
21 Tháng 2,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
8 Tháng 2,2017
Hạn cuối cùng
21 Tháng 2,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
8 Tháng 2,2017
Hạn cuối cùng
3 Tháng 3,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
29 Tháng 1,2017
Hạn cuối cùng
15 Tháng 3,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
26 Tháng 1,2017
Hạn cuối cùng
15 Tháng 3,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
25 Tháng 1,2017
Hạn cuối cùng
20 Tháng 3,2017

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
25 Tháng 1,2017
Hạn cuối cùng
20 Tháng 3,2017