Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VN-Managing Natural Hazards Project

$
Đã công bố
20 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
1 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VN-Managing Natural Hazards Project

$
Đã công bố
20 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
1 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   Transmission Efficiency Project (TEP)

$
Đã công bố
19 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
5 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   Transmission Efficiency Project (TEP)

$
Đã công bố
19 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
24 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   VN New Model University

$
Đã công bố
19 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
9 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-2nd Northern Mountains Poverty Redctn

Đã công bố
19 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   VN-2nd Northern Mountains Poverty Redctn

Đã công bố
19 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO VIETNAM

$
Đã công bố
15 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
30 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   Tax Administration Modernization Project

Đã công bố
14 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
24 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Chủ đầu tư:   Vietnam Road Asset Management Project

Đã công bố
14 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   ADB - Vietnam

$
Đã công bố
14 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
17 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Chủ đầu tư:   VN New Model University

$
Đã công bố
13 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
15 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   Vietnam Road Asset Management Project

$
Đã công bố
13 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
30 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   Medium Cities Development Project

$
Đã công bố
11 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
26 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Chủ đầu tư:   World Bank Trust Funds

$
Đã công bố
9 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
20 Tháng 11,2014