Tìm kiếm

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 7,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 7,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
18 Tháng 7,2016
Hạn cuối cùng
21 Tháng 9,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
18 Tháng 7,2016
Hạn cuối cùng
20 Tháng 9,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
18 Tháng 7,2016
Hạn cuối cùng
22 Tháng 9,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
18 Tháng 7,2016
Hạn cuối cùng
19 Tháng 9,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
15 Tháng 7,2016
Hạn cuối cùng
29 Tháng 7,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
15 Tháng 7,2016
Hạn cuối cùng
8 Tháng 8,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
14 Tháng 7,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
14 Tháng 7,2016
Hạn cuối cùng
4 Tháng 8,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
9 Tháng 7,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
23 Tháng 6,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
23 Tháng 6,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
22 Tháng 6,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
22 Tháng 6,2016