Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
23 Tháng 1,2015
Hạn cuối cùng
6 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
19 Tháng 1,2015
Hạn cuối cùng
16 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
15 Tháng 1,2015
Hạn cuối cùng
30 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
15 Tháng 1,2015
Hạn cuối cùng
6 Tháng 3,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
14 Tháng 1,2015
Hạn cuối cùng
11 Tháng 2,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
13 Tháng 1,2015
Hạn cuối cùng
9 Tháng 2,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
13 Tháng 1,2015
Hạn cuối cùng
1 Tháng 2,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
13 Tháng 1,2015
Hạn cuối cùng
9 Tháng 2,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
7 Tháng 1,2015
Hạn cuối cùng
6 Tháng 2,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
6 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
6 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
5 Tháng 1,2015
Hạn cuối cùng
25 Tháng 2,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
31 Tháng 12,2014