`

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
28 Tháng 11,2015
Hạn cuối cùng
4 Tháng 12,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
24 Tháng 11,2015
Hạn cuối cùng
15 Tháng 12,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
23 Tháng 11,2015
Hạn cuối cùng
1 Tháng 12,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 11,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 11,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 11,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 11,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 11,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
19 Tháng 11,2015
Hạn cuối cùng
8 Tháng 1,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
18 Tháng 11,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
18 Tháng 11,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
16 Tháng 11,2015
Hạn cuối cùng
8 Tháng 12,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
11 Tháng 11,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
11 Tháng 11,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
11 Tháng 11,2015