Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
6 Tháng 2,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
5 Tháng 2,2016
Hạn cuối cùng
25 Tháng 3,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
2 Tháng 2,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
29 Tháng 1,2016
Hạn cuối cùng
18 Tháng 2,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
27 Tháng 1,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo sơ tuyển

$
Đã công bố
25 Tháng 1,2016
Hạn cuối cùng
16 Tháng 2,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 1,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 1,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
21 Tháng 1,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
21 Tháng 1,2016
Hạn cuối cùng
11 Tháng 2,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
20 Tháng 1,2016
Hạn cuối cùng
10 Tháng 3,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
20 Tháng 1,2016
Hạn cuối cùng
10 Tháng 3,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
20 Tháng 1,2016
Hạn cuối cùng
10 Tháng 3,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
19 Tháng 1,2016

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
19 Tháng 1,2016