`

Ngành

Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Hồ sơ dự thầu và mời thầu

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
1 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
31 Tháng 7,2015
Hạn cuối cùng
10 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
29 Tháng 7,2015
Hạn cuối cùng
14 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

$
Đã công bố
23 Tháng 7,2015
Hạn cuối cùng
13 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
21 Tháng 7,2015
Hạn cuối cùng
5 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
20 Tháng 7,2015
Hạn cuối cùng
10 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
16 Tháng 7,2015
Hạn cuối cùng
3 Tháng 9,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
15 Tháng 7,2015
Hạn cuối cùng
28 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
13 Tháng 7,2015
Hạn cuối cùng
21 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

Đã công bố
12 Tháng 7,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
12 Tháng 7,2015
Hạn cuối cùng
21 Tháng 8,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

$
Đã công bố
9 Tháng 7,2015
Hạn cuối cùng
27 Tháng 8,2015