Menu

Thẻ: điều kiện du học

Ước mơ du học là viễn vông, tốn thời gian

0 Comment
điều kiện du học

Ước mơ du học và những việc cần làm Trước đây học toán mọi người đều biết khái niệm “Điều kiện cần, điều kiện đủ và điều kiện cần và đủ”. Nếu thiếu điều kiện CẦN, thì nên ngay lập tức từ bỏ. Bài toán đó vô nghĩa, tức ƯỚC MƠ DU HỌC LÀ VIỂN […]