Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng

Chủ đầu tư này là một phần của Công ty Ðiện lực 3.
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
11 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
1 Tháng 12,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
4 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
1 Tháng 12,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
3 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 10,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
8 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
1 Tháng 8,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
8 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
1 Tháng 8,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
2 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
14 Tháng 5,2008 
Hạn cuối cùng
27 Tháng 5,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
4 Tháng 5,2008 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 5,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
4 Tháng 5,2008 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 5,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
11 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 4,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
6 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
29 Tháng 4,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
6 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
28 Tháng 4,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
6 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
28 Tháng 4,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
6 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
28 Tháng 4,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
25 Tháng 3,2008 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 4,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
24 Tháng 3,2008 
Hạn cuối cùng
16 Tháng 4,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
30 Tháng 1,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 2,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 1,2008 
Hạn cuối cùng
19 Tháng 2,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
19 Tháng 11,2007 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 12,2007 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
2 Tháng 11,2007 
Hạn cuối cùng
16 Tháng 11,2007 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
26 Tháng 10,2007 
Hạn cuối cùng
2 Tháng 11,2007