Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư này là một phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam.
Bưu điện tỉnh Thanh Hóa hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
11 Tháng 6,2009 
Hạn cuối cùng
18 Tháng 6,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
11 Tháng 6,2009 
Hạn cuối cùng
18 Tháng 6,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2008 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2008 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2008 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2008 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
16 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
24 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
16 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
24 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
16 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
16 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
16 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
11 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
24 Tháng 12,2007 
Hạn cuối cùng
22 Tháng 1,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
12 Tháng 12,2007 
Hạn cuối cùng
3 Tháng 1,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
12 Tháng 12,2007 
Hạn cuối cùng
3 Tháng 1,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
3 Tháng 12,2007 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 12,2007 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
16 Tháng 11,2007 
Hạn cuối cùng
28 Tháng 12,2007 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Thông báo sơ tuyển

Đã công bố
5 Tháng 11,2007 
Hạn cuối cùng
22 Tháng 11,2007 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
31 Tháng 10,2007 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 11,2007