Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Bệnh viện Nhi đồng – Đồng Nai

Chủ đầu tư này là một phần của UBND Tỉnh Đồng Nai.
Bệnh viện Nhi đồng – Đồng Nai hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
9 Tháng 2,2010 
Hạn cuối cùng
22 Tháng 2,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
1 Tháng 7,2009 
Hạn cuối cùng
13 Tháng 7,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
6 Tháng 5,2009 
Hạn cuối cùng
18 Tháng 5,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
6 Tháng 5,2009 
Hạn cuối cùng
18 Tháng 5,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 4,2009 
Hạn cuối cùng
3 Tháng 6,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 4,2009 
Hạn cuối cùng
3 Tháng 6,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 4,2009 
Hạn cuối cùng
2 Tháng 6,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
26 Tháng 4,2009 
Hạn cuối cùng
2 Tháng 6,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
14 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
22 Tháng 10,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
14 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
22 Tháng 10,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
14 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
21 Tháng 10,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
14 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
21 Tháng 10,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
4 Tháng 2,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 2,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
31 Tháng 1,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 2,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
31 Tháng 1,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 2,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
31 Tháng 1,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 2,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
31 Tháng 1,2008 
Hạn cuối cùng
19 Tháng 2,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
30 Tháng 1,2008 
Hạn cuối cùng
18 Tháng 2,2008