Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định hoạt động tại Việt Nam.

Chủ đầu tư thứ cấp


Các thông báo thầu

Show notices of sub-buyers

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 12,2009 
Hạn cuối cùng
8 Tháng 1,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
4 Tháng 8,2009 
Hạn cuối cùng
27 Tháng 8,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
17 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
28 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
17 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
28 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
13 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
13 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
13 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
9 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
5 Tháng 5,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
9 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
5 Tháng 5,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
9 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
5 Tháng 5,2008