Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Chủ đầu tư này là một phần của TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
24 Tháng 6,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 7,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
22 Tháng 6,2010 
Hạn cuối cùng
13 Tháng 7,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
23 Tháng 2,2009 
Hạn cuối cùng
17 Tháng 3,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
23 Tháng 2,2009 
Hạn cuối cùng
17 Tháng 3,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
23 Tháng 2,2009 
Hạn cuối cùng
17 Tháng 3,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
23 Tháng 2,2009 
Hạn cuối cùng
17 Tháng 3,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
23 Tháng 2,2009 
Hạn cuối cùng
17 Tháng 3,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
24 Tháng 9,2008 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 10,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
24 Tháng 9,2008 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 10,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
17 Tháng 9,2008 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 10,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
21 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
31 Tháng 7,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
20 Tháng 5,2008 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
17 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
9 Tháng 5,2008