Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
5 Tháng 7,2010 
Hạn cuối cùng
29 Tháng 7,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
3 Tháng 9,2009 
Hạn cuối cùng
18 Tháng 9,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
26 Tháng 8,2009 
Hạn cuối cùng
8 Tháng 9,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
20 Tháng 5,2009 
Hạn cuối cùng
15 Tháng 6,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
8 Tháng 1,2009 
Hạn cuối cùng
4 Tháng 2,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
14 Tháng 12,2008 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
7 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
1 Tháng 11,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
7 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
1 Tháng 11,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
23 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 8,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
23 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 8,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
8 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
29 Tháng 7,2008